Tổng hợp bảng báo giá đèn led TLC tháng 4 năm 2018 tại LED Hoàng Gia

Bảng báo giá đèn led âm trần đế dày viền trắng – viền vàng TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền trắng đơn màu TLC-CCD-5W01  85.000  76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền trắng đơn màu TLC-CCD-7W01  98.000  90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền trắng đơn màu TLC-CCD-9W01  130.000  110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền vàng đơn màu TLC-CCD-5W04  85.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền vàng đơn màu TLC-CCD-7W04  98.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền vàng đơn màu TLC-CCD-9W04  130.000 110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền trắng 3 màu TLC-CCD-5W03  115.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền trắng 3 màu TLC-CCD-7W03  120.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền trắng 3 màu TLC-CCD-9W03  145.000 110/148/75 mm
  Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền vàng 3 màu TLC-CCD-5W06  115.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền vàng 3 màu TLC-CCD-7W06  120.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền vàng 3 màu TLC-CCD-9W06  145.000 110/148/75 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần khối đúc TLC cao cấp

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần khối đúc TLC 5w đơn màu TLC-KĐ-5W01  95.000  76/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 7w đơn màu TLC-KĐ-7W01  110.000  95/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 9w đơn màu TLC-KĐ-9W01  145.000  110/145/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 5w 3 màu TLC-KĐ-5W03  115.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 7w 3 màu TLC-KĐ-7W03  135.000 95/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 9w 3 màu TLC-KĐ-9W03  165.000 110/145/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần mặt cong viền trắng – viền vàng TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền trắng đơn màu TLC-MC-5W01  105.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền trắng đơn màu TLC-MC-7W01  115.000  90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 12w viền trắng đơn màu TLC-MC-12W01  155.000  110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền vàng đơn màu TLC-MC-5W04  105.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền vàng đơn màu TLC-MC-7W04  115.000  90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 12w viền vàng đơn màu TLC-MC-12W04  155.000 110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền trắng 3 màu TLC-MC-5W03  125.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền trắng 3 màu TLC-MC-7W03  155.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 12w viền trắng 3 màu TLC-MC-12W03  185.000 110/140/52mm
  Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền vàng 3 màu TLC-MC-5W06  125.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền vàng 3 màu TLC-MC-7W06  155.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt congTLC 12w viền vàng 3 màu TLC-MC-12W06  185.000 110/140/52mm

Bảng báo giá đèn led âm trần đế mỏng –  đế mũ viền trắng – viền vàng TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền trắng đơn màu TLC-CCD-5W01  75.000  76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền trắng đơn màu TLC-CCD-7W01  85.000  90/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền vàng đơn màu TLC-CCD-5W04  75.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền vàng đơn màu TLC-CCD-7W04  85.000 90/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền trắng 3 màu TLC-CCD-5W03  105.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền trắng 3 màu TLC-CCD-7W03  110.000 90/120/40 mm
  Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền vàng 3 màu TLC-CCD-5W06  105.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền vàng 3 màu TLC-CCD-7W06  110.000 90/120/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng kiểu dáng tròn – vuông TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét//dày
 Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 4w tròn đơn màu TLC-SM-6W01  65.000  Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 9w tròn đơn màu TLC-SM-9W01  85.000 Ø 125/145  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 12w tròn đơn màu TLC-SM-12W01  99.000  Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 18w tròn đơn màu TLC-SM-18W01  130.000  Ø 205/215  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 6w vuông đơn màu TLC-SM-6W03  65.000  Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 12w vuông đơn màu TLC-SM-12W03  99.000  Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 18w vuông đơn màu TLC-SM-18W03  130.000  Ø 205/215  mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 6w tròn đơn màu TLC-OT-6W01  95.000 Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w tròn đơn màu TLC-OT-12W01  125.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 18w tròn đơn màu TLC-OT-18W01  160.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 24w tròn đơn màu TLC-OT-24W01  245.000 Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 6w vuông đơn màu TLC-OT-6W04  955.000 Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w vuông đơn màu TLC-OT-12W04  125.000 Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 18w vuông đơn màu TLC-OT-18W04  160.000 Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 24w vuông đơn màu TLC-OT-24W04  245.000 Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ đen TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 6w tròn đơn màu TLC-OD-6W01  95.000 Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 12w tròn đơn màu TLC-OD-12W01  125.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 18w tròn đơn màu TLC-OD-18W01  160.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 24w tròn đơn màu TLC-OD-24W01  245.000 Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 6w vuông đơn màu TLC-OD-6W04  955.000 Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 12w vuông đơn màu TLC-OD-12W04  125.000 Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 18w vuông đơn màu TLC-OD-18W04  160.000 Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 24w vuông đơn màu TLC-OD-24W04  245.000 Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng 3 màu ( vàng-trắng-trung tính ) TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w tròn 3 màu TLC-OT-12W03  160.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắngTLC 18w tròn 3 màu TLC-OT-18W03  230.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w vuông 3 màu TLC-OT-12W06  160.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 18w vuông 3 màu TLC-OT-18W06  230.000 Ø 220/40 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn tuýp led T5 10w 0.6m TLC as trắng – vàng TLC-T5-01  85.000  600 mm
Đèn tuýp led T5 18w 1.2m TLC as trắng – vàng TLC-T5-03  99.000  1200 mm
Đèn tuýp led T8 10w 0.6m TLC as trắng – vàng TLC-T8-R01  95.000  600 mm
Đèn tuýp led T8 18w 1.2m TLC as trắng – vàng TLC-T8-R03  115.000 1200 mm
Đèn tuýp led T8 24w 1.2m TLC as trắng – vàng TLC-T8-R2401  150.000 1200 mm
Bộ đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  TLC as trắng- vàng TLC-T8-BTT01   150.000 1200 mm
Đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  TLC as trắng- vàng TLC-T8-BTT02  100.000 1200 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 18w 0.6m TLC as trắng-vàng TLC-BN-01  130.000  600 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 36w 1.2m TLC as trắng-vàng TLC-BN-03  185.000 1200 mm
Đèn tuýp led hộp 27w 0.6m TLC as trắng-vàng TLC-THS8-01  200.000  600 mm
Đèn tuýp led hộp 36w 1.2m TLC as trắng-vàng TLC-THS8-01 300.000  1200 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 0.6m TLC-MT01  30.000  600 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m TLC-MT02  35.000 1200 mm
Máng tuýp đôi nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m TLC-MTD01  50.000 1200 mm

Bảng báo giá đèn panel TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led panel hình vuông 300×300 16w TLC as trắng – vàng TLC-PN3030  230.000 300x300mm
Đèn led panel hình vuông 600×600 42w TLC as trắng – vàng TLC-PN6060  660.000 600×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×600 24w TLC as trắng – vàng TLC-PN3060  360.000 300×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×1200 48w TLC as trắng – vàng TLC-PN30120  700.000 300×1200 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 600×1200 72w TLC as trắng – vàng TLC-PN601200  1.550.000  600×1200 mm

Bảng báo giá đèn âm trần đơn – đôi xoay góc 30º TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led âm trần đơn mặt tròn 7wTLC as trắng – vàng TLC-COB7W01  130.000  Ø 90/120mm
Đèn led âm trần đơn mặt vuông 7wTLC as trắng – vàng TLC-COB7W02  130.000 120/120/Ø90 mm
Đèn led âm trần đôi 2*7wTLC as trắng – vàng TLC-COB14W01  265.000 120/240 mm

Lỗ khoét 90/120 mm

Đèn led âm trần đôi đơn màu 2*7wTLC as trắng – vàng TLC-COB14W02  265.000 120/240 mm
Đèn led âm trần đôi 3 màu 2*7wTLC as trắng – vàng TLC-COB14W03  300.000  120/240 mm

Bảng báo giá đèn led búp TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led búp TLC 3w as trắng – vàng TLC-BS-3W01  30.000  E27
Đèn led búp TLC 5w as trắng – vàng TLC-BS-5W01  40.000 E27
Đèn led búp TLC 7w as trắng – vàng TLC-BS-7W01  50.000 E27
Đèn led búp TLC 9w as trắng – vàng TLC-BS-9W01  60.000 E27
Đèn led búp TLC 12w as trắng – vàng TLC-BS-12W01  70.000 E27
Đèn led búp TLC 15w as trắng – vàng TLC-BS-15W01   95.000 E27
Đèn led búp TLC 20w as trắng – vàng TLC-BS-20W01  120.000 E27
Đèn led búp TLC 30w as trắng – vàng TLC-BS-30W01  186.000 E27
Đèn led búp TLC 40w as trắng – vàng TLC-BS-40W01  235.000 E27

Bảng báo giá đèn led búp nến – nhót TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led búp nến – nhót TLC 3w đơn sắc TLC-BS-NH01  30.000  Ø 35/140
Đèn led búp nến – nhót TLC 3w 3 màu TLC-BS-NH02  30.000  Ø 35/140

Bảng báo giá đèn led dây TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led dây đơn 3014 đơn sắc TLC 6w TLC-3014-01  2.200.000  100M/ cuộn
Đèn led dây đơn 3014 nhiều màu TLC 6w TLC-3014-06 2.200.000 100M/ cuộn
Đèn led dây đôi 2835 TLC 8w TLC-2835-01  3.500.000 100M/ cuộn
Nguồn led dây 3014 TLC-3014-08  15.000
Nguồn led dây đôi 2835 TLC-2838-04  25.000
Khiển led dây 3014 TLC-3014-07  500.000

Bảng báo giá đèn rọi ray led COB 360 độ TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng TLC 10w as trắng – vàng TLC-RT-10W  230.000  Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng TLC 20w as trắng – vàng TLC-RT-20W  250.000 Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen TLC 10w as trắng – vàng TLC-RD-10W  230.000 Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen TLC 20w as trắng – vàng TLC-RD-20W  250.000 Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ TLC 10w as trắng – vàng TLC-STK-10  220.000 Ø 200/200 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ TLC 20w as trắng – vàng TLC-STK-20   240.000 Ø 200/200 mm
Nối góc và nối thẳng TLC TLC-RT-02  25.000
Thanh ray sơn tĩnh điện đen – trắng TLC-RT-01  50.000 1000 mm

Bảng báo giá đèn led pha cao cấp IP 66 TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led pha cao cấp TLC 10w as trắng – vàng TLC-P1  267.000   130/57/166 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 20w as trắng – vàng TLC-P2  433.000   185/60/220 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 30w as trắng – vàng TLC-P3  589.000   205/71/206 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 50w as trắng – vàng TLC-P4  756.000   229/72/295 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 100w as trắng – vàng TLC-P5  1.533.000   286/95/350 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 150w as trắng – vàng TLC-P6   2.555.000   350/95/410 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 200w as trắng – vàng TLC-P7  3.667.000  380/110/420mm

Bảng báo giá đèn led nhà xưởng – HighBay cao cấp TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Đường kính
 Đèn led xưởng cao cấp TLC 50w as trắng – vàng TLC-X-50W01  1.670.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 80w as trắng – vàng TLC-X-80W01  2.112.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 100w as trắng – vàng TLC-X-100W01  2.556.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 150w as trắng – vàng TLC-X-150W01  3.889.000   Ø 550 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 200w as trắng – vàng TLC-X-200W01  3.889.000   Ø 550 mm

Bảng báo giá đèn led đường cao áp TLC

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led đường cao áp TLC 20w as trắng – vàng TLC-ĐCA-20W01  1.110.000   510/220/80 mm
Đèn led đường cao áp TLC 50w as trắng – vàng TLC-ĐCA-50W01  2.445.000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp TLC 100w as trắng – vàng TLC-ĐCA-100W01  4.778.000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp TLC 150w as trắng – vàng TLC-ĐCA-150W01  6.223000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp TLC 200w as trắng – vàng TLC-ĐCA-200W01  10.000.000

Bảng báo giá máng có chóa đơn – đôi công nghiệp – văn phòng

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0106  125.000   600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0206  130.000   600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0112  135.000   1200 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0212  140.000   1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112  120.000   1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112   125.000   1200 mm

Bảng báo giá máng đèn âm trần xương cá inox công nghiêp – văn phòng

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Máng đèn âm trần loại 1 bóng 0,6m HG-MAT0106 335.000  600 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 0,6m HG-MAT0206  380.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 0,6m HG-MAT0306 480.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 0,6m HG-MAT0406  560.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 1 bóng 1,2m HG-MAT0112  430.000 1200 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 1,2m HG-MAT0212   480.000 1200mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 1,2m HG-MAT0312  730.000  1200 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 1,2m HG-MAT0412  930.000 1200 mm


Bảng báo giá đèn led TLC mới nhất – Công ty đèn led Thiên Lộc – T12.2017 – Bảng dưới đây hết giá trị sự dụng

Bảng báo giá đèn led âm trần đế dày viền trắng – viền vàng TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền trắng đơn màu TLC-CCD-5W01  85.000  76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền trắng đơn màu TLC-CCD-7W01  98.000  90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền trắng đơn màu TLC-CCD-9W01  130.000  110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền vàng đơn màu TLC-CCD-5W04  85.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền vàng đơn màu TLC-CCD-7W04  98.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền vàng đơn màu TLC-CCD-9W04  130.000 110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền trắng 3 màu TLC-CCD-5W03  115.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền trắng 3 màu TLC-CCD-7W03  120.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền trắng 3 màu TLC-CCD-9W03  145.000 110/148/75 mm
  Đèn led âm trần đế dày TLC 5w viền vàng 3 màu TLC-CCD-5W06  115.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 7w viền vàng 3 màu TLC-CCD-7W06  120.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày TLC 9w viền vàng 3 màu TLC-CCD-9W06  145.000 110/148/75 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần khối đúc TLC cao cấp

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần khối đúc TLC 5w đơn màu TLC-KĐ-5W01  95.000  76/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 7w đơn màu TLC-KĐ-7W01  110.000  95/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 9w đơn màu TLC-KĐ-9W01  145.000  110/145/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 5w 3 màu TLC-KĐ-5W03  115.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 7w 3 màu TLC-KĐ-7W03  135.000 95/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc TLC 9w 3 màu TLC-KĐ-9W03  165.000 110/145/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần mặt cong viền trắng – viền vàng TLC

((tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền trắng đơn màu TLC-MC-5W01  105.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền trắng đơn màu TLC-MC-7W01  115.000  90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 12w viền trắng đơn màu TLC-MC-12W01  155.000  110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền vàng đơn màu TLC-MC-5W04  105.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền vàng đơn màu TLC-MC-7W04  115.000  90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 12w viền vàng đơn màu TLC-MC-12W04  155.000 110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền trắng 3 màu TLC-MC-5W03  125.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền trắng 3 màu TLC-MC-7W03  155.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 12w viền trắng 3 màu TLC-MC-12W03  185.000 110/140/52mm
  Đèn led âm trần mặt cong TLC 5w viền vàng 3 màu TLC-MC-5W06  125.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong TLC 7w viền vàng 3 màu TLC-MC-7W06  155.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt congTLC 12w viền vàng 3 màu TLC-MC-12W06  185.000 110/140/52mm

Bảng báo giá đèn led âm trần đế mỏng –  đế mũ viền trắng – viền vàng TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền trắng đơn màu TLC-CCD-5W01  75.000  76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền trắng đơn màu TLC-CCD-7W01  85.000  90/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền vàng đơn màu TLC-CCD-5W04  75.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền vàng đơn màu TLC-CCD-7W04  85.000 90/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền trắng 3 màu TLC-CCD-5W03  105.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền trắng 3 màu TLC-CCD-7W03  110.000 90/120/40 mm
  Đèn led âm trần đế mỏng TLC 5w viền vàng 3 màu TLC-CCD-5W06  105.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng TLC 7w viền vàng 3 màu TLC-CCD-7W06  110.000 90/120/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng kiểu dáng tròn – vuông TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét//dày
 Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 4w tròn đơn màu TLC-SM-6W01  65.000  Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 9w tròn đơn màu TLC-SM-9W01  85.000 Ø 125/145  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 12w tròn đơn màu TLC-SM-12W01  99.000  Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 18w tròn đơn màu TLC-SM-18W01  130.000  Ø 205/215  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 6w vuông đơn màu TLC-SM-6W03  65.000  Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 12w vuông đơn màu TLC-SM-12W03  99.000  Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC 18w vuông đơn màu TLC-SM-18W03  130.000  Ø 205/215  mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 6w tròn đơn màu TLC-OT-6W01  95.000 Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w tròn đơn màu TLC-OT-12W01  125.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 18w tròn đơn màu TLC-OT-18W01  160.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 24w tròn đơn màu TLC-OT-24W01  245.000 Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 6w vuông đơn màu TLC-OT-6W04  955.000 Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w vuông đơn màu TLC-OT-12W04  125.000 Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 18w vuông đơn màu TLC-OT-18W04  160.000 Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 24w vuông đơn màu TLC-OT-24W04  245.000 Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ đen TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 6w tròn đơn màu TLC-OD-6W01  95.000 Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 12w tròn đơn màu TLC-OD-12W01  125.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 18w tròn đơn màu TLC-OD-18W01  160.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 24w tròn đơn màu TLC-OD-24W01  245.000 Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 6w vuông đơn màu TLC-OD-6W04  955.000 Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 12w vuông đơn màu TLC-OD-12W04  125.000 Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 18w vuông đơn màu TLC-OD-18W04  160.000 Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen TLC 24w vuông đơn màu TLC-OD-24W04  245.000 Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng 3 màu ( vàng-trắng-trung tính ) TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w tròn 3 màu TLC-OT-12W03  160.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắngTLC 18w tròn 3 màu TLC-OT-18W03  230.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 12w vuông 3 màu TLC-OT-12W06  160.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng TLC 18w vuông 3 màu TLC-OT-18W06  230.000 Ø 220/40 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn tuýp led T5 10w 0.6m TLC as trắng – vàng TLC-T5-01  85.000  600 mm
Đèn tuýp led T5 18w 1.2m TLC as trắng – vàng TLC-T5-03  99.000  1200 mm
Đèn tuýp led T8 10w 0.6m TLC as trắng – vàng TLC-T8-R01  95.000  600 mm
Đèn tuýp led T8 18w 1.2m TLC as trắng – vàng TLC-T8-R03  115.000 1200 mm
Đèn tuýp led T8 24w 1.2m TLC as trắng – vàng TLC-T8-R2401  150.000 1200 mm
Bộ đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  TLC as trắng- vàng TLC-T8-BTT01   150.000 1200 mm
Đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  TLC as trắng- vàng TLC-T8-BTT02  100.000 1200 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 18w 0.6m TLC as trắng-vàng TLC-BN-01  130.000  600 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 36w 1.2m TLC as trắng-vàng TLC-BN-03  185.000 1200 mm
Đèn tuýp led hộp 27w 0.6m TLC as trắng-vàng TLC-THS8-01  200.000  600 mm
Đèn tuýp led hộp 36w 1.2m TLC as trắng-vàng TLC-THS8-01 300.000  1200 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 0.6m TLC-MT01  30.000  600 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m TLC-MT02  35.000 1200 mm
Máng tuýp đôi nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m TLC-MTD01  50.000 1200 mm

Bảng báo giá đèn panel TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led panel hình vuông 300×300 16w TLC as trắng – vàng TLC-PN3030  230.000 300x300mm
Đèn led panel hình vuông 600×600 42w TLC as trắng – vàng TLC-PN6060  660.000 600×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×600 24w TLC as trắng – vàng TLC-PN3060  360.000 300×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×1200 48w TLC as trắng – vàng TLC-PN30120  700.000 300×1200 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 600×1200 72w TLC as trắng – vàng TLC-PN601200  1.550.000  600×1200 mm

Bảng báo giá đèn âm trần đơn – đôi xoay góc 30º TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led âm trần đơn mặt tròn 7wTLC as trắng – vàng TLC-COB7W01  130.000  Ø 90/120mm
Đèn led âm trần đơn mặt vuông 7wTLC as trắng – vàng TLC-COB7W02  130.000 120/120/Ø90 mm
Đèn led âm trần đôi 2*7wTLC as trắng – vàng TLC-COB14W01  265.000 120/240 mm

Lỗ khoét 90/120 mm

Đèn led âm trần đôi đơn màu 2*7wTLC as trắng – vàng TLC-COB14W02  265.000 120/240 mm
Đèn led âm trần đôi 3 màu 2*7wTLC as trắng – vàng TLC-COB14W03  300.000  120/240 mm

Bảng báo giá đèn led búp TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led búp TLC 3w as trắng – vàng TLC-BS-3W01  30.000  E27
Đèn led búp TLC 5w as trắng – vàng TLC-BS-5W01  40.000 E27
Đèn led búp TLC 7w as trắng – vàng TLC-BS-7W01  50.000 E27
Đèn led búp TLC 9w as trắng – vàng TLC-BS-9W01  60.000 E27
Đèn led búp TLC 12w as trắng – vàng TLC-BS-12W01  70.000 E27
Đèn led búp TLC 15w as trắng – vàng TLC-BS-15W01   95.000 E27
Đèn led búp TLC 20w as trắng – vàng TLC-BS-20W01  120.000 E27
Đèn led búp TLC 30w as trắng – vàng TLC-BS-30W01  186.000 E27
Đèn led búp TLC 40w as trắng – vàng TLC-BS-40W01  235.000 E27

Bảng báo giá đèn led búp nến – nhót TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led búp nến – nhót TLC 3w đơn sắc TLC-BS-NH01  30.000  Ø 35/140
Đèn led búp nến – nhót TLC 3w 3 màu TLC-BS-NH02  30.000  Ø 35/140

Bảng báo giá đèn led dây TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led dây đơn 3014 đơn sắc TLC 6w TLC-3014-01  2.200.000  100M/ cuộn
Đèn led dây đơn 3014 nhiều màu TLC 6w TLC-3014-06 2.200.000 100M/ cuộn
Đèn led dây đôi 2835 TLC 8w TLC-2835-01  3.500.000 100M/ cuộn
Nguồn led dây 3014 TLC-3014-08  15.000
Nguồn led dây đôi 2835 TLC-2838-04  25.000
Khiển led dây 3014 TLC-3014-07  500.000

Bảng báo giá đèn rọi ray led COB 360 độ TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng TLC 10w as trắng – vàng TLC-RT-10W  230.000  Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng TLC 20w as trắng – vàng TLC-RT-20W  250.000 Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen TLC 10w as trắng – vàng TLC-RD-10W  230.000 Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen TLC 20w as trắng – vàng TLC-RD-20W  250.000 Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ TLC 10w as trắng – vàng TLC-STK-10  220.000 Ø 200/200 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ TLC 20w as trắng – vàng TLC-STK-20   240.000 Ø 200/200 mm
Nối góc và nối thẳng TLC TLC-RT-02  25.000
Thanh ray sơn tĩnh điện đen – trắng TLC-RT-01  50.000 1000 mm

Bảng báo giá đèn led pha cao cấp IP 66 TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led pha cao cấp TLC 10w as trắng – vàng TLC-P1  267.000   130/57/166 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 20w as trắng – vàng TLC-P2  433.000   185/60/220 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 30w as trắng – vàng TLC-P3  589.000   205/71/206 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 50w as trắng – vàng TLC-P4  756.000   229/72/295 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 100w as trắng – vàng TLC-P5  1.533.000   286/95/350 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 150w as trắng – vàng TLC-P6   2.555.000   350/95/410 mm
 Đèn led pha cao cấp TLC 200w as trắng – vàng TLC-P7  3.667.000  380/110/420mm

Bảng báo giá đèn led nhà xưởng – HighBay cao cấp TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Đường kính
 Đèn led xưởng cao cấp TLC 50w as trắng – vàng TLC-X-50W01  1.670.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 80w as trắng – vàng TLC-X-80W01  2.112.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 100w as trắng – vàng TLC-X-100W01  2.556.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 150w as trắng – vàng TLC-X-150W01  3.889.000   Ø 550 mm
Đèn led xưởng cao cấp TLC 200w as trắng – vàng TLC-X-200W01  3.889.000   Ø 550 mm

Bảng báo giá đèn led đường cao áp TLC

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led đường cao áp TLC 20w as trắng – vàng TLC-ĐCA-20W01  1.110.000   510/220/80 mm
Đèn led đường cao áp TLC 50w as trắng – vàng TLC-ĐCA-50W01  2.445.000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp TLC 100w as trắng – vàng TLC-ĐCA-100W01  4.778.000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp TLC 150w as trắng – vàng TLC-ĐCA-150W01  6.223000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp TLC 200w as trắng – vàng TLC-ĐCA-200W01  10.000.000

Bảng báo giá máng có chóa đơn – đôi công nghiệp – văn phòng

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0106  125.000   600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0206  130.000   600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0112  135.000   1200 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0212  140.000   1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112  120.000   1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112   125.000   1200 mm

Bảng báo giá máng đèn âm trần xương cá inox công nghiêp – văn phòng

(tháng 12 năm 2017)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Máng đèn âm trần loại 1 bóng 0,6m HG-MAT0106 335.000  600 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 0,6m HG-MAT0206  380.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 0,6m HG-MAT0306 480.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 0,6m HG-MAT0406  560.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 1 bóng 1,2m HG-MAT0112  430.000 1200 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 1,2m HG-MAT0212   480.000 1200mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 1,2m HG-MAT0312  730.000  1200 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 1,2m HG-MAT0412  930.000 1200 mm


Bảng báo giá đèn led TLC mới nhất – Công ty đèn led Thiên Lộc – T12.2016 – Bảng dưới đây hết giá trị sự dụng

Bảng báo giá đèn led âm trần TLC

Tên W Giá KT khoét lỗ/Viền
 Đèn led âm trần 3 màu đế dày TLC viền vàng  5w  115.000đ  D76/110mm
 Đèn led âm trần 3 màu đế dày TLCviền vàng  7w  120.000đ  D90/120mm
 Đèn led âm trần 3 màu đế dày TLCviền vàng  9w  145.000đ  D110/145mm
Đèn led âm trần 3 màu đế dày TLC viền trắng, bạc  5w  115.000đ  D76/110mm
Đèn led âm trần 3 màu đế dày TLC viền trắng, bạc  7w  120.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần 3 màu đế dày TLC viền trắng, bạc 9w  145.000đ  D110/145mm
 Đèn led âm trần 3 màu đế mỏng TLC viền vàng  5w  105.000đ  D76/110mm
 Đèn led âm trần 3 màu đế mỏng  TLC viền vàng  7w  110.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần 3 màu đế mỏng TLC viền trắng, bạc  5w  105.000đ  D76/110mm
Đèn led âm trần 3 màu đế mỏng TLC viền trắng, bạc  7w  115.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần 3 màu TLC đế đúc  7w 120.000đ  D90/110mm
Đèn led âm trần 3 màu TLCđế đúc 9w 145.000đ  D110/145mm
Đèn led ốp trần nổi TLC 3 màu hình tròn 12w 160.000đ  D170mm
Đèn led ốp trần nổi TLC 3 màu  hình tròn 18w 230.000đ  225x225mm
Đèn led ốp trần nổi TLC 3 màu hình vuông 12w 160.000đ 170x170mm
Đèn led ốp trần TLC 3 màu nổi hình vuông 18w 230.000đ 225x225mm

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led downlight 3 màu đổi màu

 

Bảng báo giá đèn led âm trần kinh mặt mờ, chống chói TLC

Tên cs Giá Khoét lỗ/Viền
Đèn led âm trần TLC chống chói đế dày viền vàng  5w  85.000đ  D76/110mm
Đèn led âm trần TLC chống chói đế dày viền vàng  7w  98.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần TLC chống chói đế dày viền trắng, bạc  5w  85.000đ  D76/110 mm
Đèn led âm trần TLC chống chói đế dày viền trắng, bạc  7w 98.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần TLC chống chói đế dày viền trắng, bạc  9w  130.000đ  D110/145mm
Đèn led âm trần TLC chống chói đế dày viền vàng  9w 130.000đ  D110/145mm
Đèn led âm trần TLC chống chói đế mỏng viền vàng  5w  75.000đ  D76/110mm
Đèn led âm trần TLC chống chói  đế mỏngviền vàng  7w  85.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần TLC chống chói đế mỏng viền trắng, bạc  5w  75.000đ  D76/110 mm
Đèn led âm trần TLC chống chói  đế mỏngviền trắng, bạc  7w 85.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần TLC viền trơn đế đúc  7w 98.000đ  D90/115mm
Đèn led âm trần TLC viền trơn đế đúc 9w 130.000đ  D120/145mm

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led âm trần chống chói mặt kính mờ

Bảng giá đèn led âm trần siêu mỏng, đế mỏng TLC

Tên W Giá Khoét lỗ/Viền
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC tròn  4w  55.000đ  D105/120mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC tròn  6w  65.000đ  D105/120mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC tròn  9w  85.000đ  D133/145mm
 Đèn led âm trần siêu mỏng TLC tròn  12w  99.000đ  D155/175mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC tròn  18w  130.000đ  D185/205mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC vuông  4w  55.000đ  105|120mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC vuông  6w  65.000đ  105|120mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC vuông  9w  85.000đ  133|145mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC vuông  12w  99.000 đ  155|175mm
Đèn led âm trần siêu mỏng TLC vuông  18w  130.000đ  185|205mm

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led âm trần siêu mỏng

Bảng báo giá đèn led panel tấm sơn tĩnh điện

Tên cs Giá Kích thước
 Đèn led panel TLC tấm vuông  16w  230.000đ  300×300mm
Đèn led panel TLC tấm vuông  42w  660.000đ  600×600mm
Đèn led panel TLC tấm chữ nhật  24w  36.000đ  300×600mm
Đèn led panel TLC tấm chữ nhật  48w  700.000đ  300×1200mm
Đèn led panel TLC tấm chữ nhật  72w 1.550.000đ  600×1200mm

Xem chi tết các sản phẩm: Đèn led panel

Bảng giá đèn led dây TLC

Tên W Giá
Đèn led dây TLC 5050 60 mắt led / 1 mét
ánh sáng: trắng, vàng, xanh làm, xanh ngọc, đỏ…
7.2w/m  Ngừng sản xuất
Đèn led dây TLC nhiều màu 5050 60 mắt led / 1 mét
ánh sáng: 4 màu pha trộn thành 7 màu
7.2w/m  Ngừng sản xuất
Đèn led dây TLC siêu sáng 3014 120 mắt led / 1 mét
ánh sáng: trắng, vàng, xanh làm, xanh ngọc, đỏ…
8w/m  22.000đ
Đèn led dây TLC siêu sáng nhiều màu 3014 120 mắt led / 1 mét
ánh sáng: 4 màu pha trộn thành 7 màu
8w/m  22.000đ
Đèn led dây TLC 2 hàng siêu sáng  3014 240 mắt led / 1 mét
ánh sáng: trắng, vàng, xanh làm, xanh ngọc, đỏ…
13.9w/m
Đèn led dây TLC 2 hàng siêu sáng  2835
156 mắt led / 1 mét
ánh sáng: trắng, vàng, xanh làm, xanh ngọc, đỏ…
13.9w/m  35.000đ
Đèn led dây TLC 3 hàng siêu sáng  2835
180 mắt led / 1 mét
ánh sáng: trắng, vàng, xanh làm, xanh ngọc, đỏ…
15.9w/m  50.000đ
Nguồn đèn led dây 3014 và 5050
Sử dụng cho dây led 3014 và 5050, tối đa 50m
 15.000đ
Nguồn đèn led dây đôi 2 hàng siêu sáng
Sử dụng cho loại dây led đôi 3014 và 2835, tối đa 50m
 25.000đ
Khiển Đèn led dây nhiều màu 5050
180 mắt led / 1 mét
Sử dụng cho loại dây led đổi màu 5050, tối đa 50m
 20.000đ

Xem chi tiết sản phẩm: Đèn led dây trang trí, hắt trần

Bảng giá đèn led ốp trần nổi, áp trần  TLC

Tên Công suất Giá Kích thước
Đèn led ốp trần nổi TLC tròn  6w  Hết hàng  D120mm
Đèn led ốp trần nổi TLC tròn  12w  125.000đ  D180mm
 Đèn led ốp trần nổi TLC tròn  18w  160.000đ  D225mm
Đèn led ốp trần nổi TLC tròn  24w 245.000đ  D300mm
Đèn led ốp trần nổi TLC vuông  6w Hết hàng  120|120mm
Đèn led ốp trần nổi TLC vuông  12w  125.000đ  180|180mm
Đèn led ốp trần nổi TLC vuông  18w  160.000đ  225|225mm
Đèn led ốp trần nổi TLC vuông  24w  245.000đ  300|300mm

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led ốp trần áp nổi

Bảng giá đèn tuýp led – led tube  TLC

Tên W Giá Kích thước
Đèn tuýp Led TLC T5 liền máng 0.6m  10w  85.000đ  0.6m
Đèn tuýp Led TLC T5 liền máng  15w  0.9m
Đèn tuýp Led TLC T5 liền máng 1.2m  18w  99.000đ  1m2
Đèn tuýp Led TLC T8 liền máng 0.6m  10w  95.000đ 0.6m
Đèn tuýp Led TLC T8 liền máng 1.2m  18w 115.000đ  1m2
Đèn tuýp Led TLC T8 rời máng 0.6m  10w 95.000 đ  0.6m
Đèn tuýp Led TLC T8 rời máng 1.2m  18w 115.000đ  1m2
Đèn tuýp Led TLC T8 rời máng 1.2m  24w 150.000đ  1m2
Đèn tuýp Led TLC bán nguyệt 1.2m  36w 185.000đ  1m2
Đèn tuýp Led TLC bán nguyệt 0.6m  18w 130.000đ 0.6m
Đèn tuýp Led TLC thủy tinh 360 độ T8 0.6m 10w 35.000đ 0.6m
Đèn tuýp Led TLC thủy tinh 360 độ T8 1.2m  18w 50.000đ  1m2
Máng đơn đèn tuýp led TLC T8 0.6m
30.000đ 0.6m
Máng đơn đèn tuýp led TLC T8 1.2m
35.000đ  1m2
Máng đôi đèn tuýp led TLC T8 1.2m 50.000đ  1m2
Máng âm trần 3 bóng tuýp TLC LED
500.000đ  0.6×0.6m
Máng âm trần 3 bóng tuýp TLC LED
850.000đ  1m2x1m2

 

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn tuýp LED – LED tuýp tube

Bảng giá đèn led búp (bulb led)  TLC

Tên W Giá
Đèn led búp TLC tròn cao cấp 3w  30.000đ
Đèn led búp TLC tròn cao cấp 5w 40.000 đ
Đèn led búp TLC tròn cao cấp  7w  50.000đ
Đèn led búp TLC tròn cao cấp 9w  60.000đ
Đèn led búp TLC tròn cao cấp 12w  70.000đ
Đèn led búp TLC tròn cao cấp 24w  110.000đ
Đèn led búp TLC tròn cao cấp 24w  110.000đ
Đèn led búp TLC tròn cao cấp 36w  135.000đ
Đèn led quả nhót/ nến cho đèn chùm 3w  30.000đ

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led búp tròn – Bulb LED

Đèn led downlight âm trần đơn, Downlight âm trần đôi, ba – Spotlight

Tên W Giá
 Đèn led downlight âm trần COB tròn 7w  130.0000đ
 Đèn led downlight âm trần COB đôi 14w  265.0000đ
 Đèn led downlight âm trần COB ba 21w  290.0000đ

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led downlight đơn, downlight đôi, ba

Đèn led chiếu rọi – Rọi ray – Led Track Ligh

Tên W Giá
 Đèn led rọi ray TLC cho shop, showroom 10w  230.000đ
Đèn led rọi ray TLC cho shop, showroom 20w  250.000đ
Đèn led rọi ray TLC cho shop, showroom 30w

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led chiếu rọi, rọi ray 

Đèn led pha chiếu sáng

Tên W Giá
Đèn led pha TLC chống chịu nước 10w  130.000đ
Đèn led pha TLC chống chịu nước 20w 230.000 đ
Đèn led pha TLC chống chịu nước 30w  295.000đ
Đèn led pha TLC chống chịu nước 40w
Đèn led pha TLC chống chịu nước 50w  430.000đ
Đèn led pha TLC chống chịu nước 70w
Đèn led pha TLC chống chịu nước 100w  830.000đ
Đèn led pha TLC chống chịu nước 150w  1430.000đ
Đèn led pha TLC chống chịu nước 200w  Liên hệ
Đèn led pha TLC chống chịu nước nhiều màu, có khiển 20w  330.000đ
Đèn led pha TLC chống chịu nước nhiều màu, có khiển 50w  610.000đ

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led pha 

Đèn led xưởng – Hight bay cao cấp

Tên W Giá
 Đèn led nhà xưởng – Hight bay TLC 30w  Liên hệ
Đèn led nhà xưởng – Hight bay TLC 50w  Liên hệ
Đèn led nhà xưởng – Hight bay TLC 80w  Liên hệ
Đèn led nhà xưởng – Hight bay TLC 100w  Liên hệ
Đèn led nhà xưởng – Hight bay TLC 150w  Liên hệ
Đèn led nhà xưởng – Hight bay TLC 200w  Liên hệ

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led xưởng – Hight Bay

Đèn led đường cao áp – Kiểu hàm cá mập mắt LED COB

Tên W Giá
 Đèn led đường cao áp TLC 20w  Liên hệ
Đèn led đường cao áp TLC 50w  Liên hệ
Đèn led đường cao áp TLC 80w  Liên hệ
Đèn led đường cao áp TLC 100w  Liên hệ
Đèn led đường cao áp TLC 150w  Liên hệ
Đèn led đường cao áp TLC 200w  Liên hệ

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led đường cao áp kiểu hàm cá mập

Đèn led đường – Kiểu led hạt

Tên W Giá
 Đèn led đường TLC 42w  Liên hệ
 Đèn led đường TLC 56w  Liên hệ
 Đèn led đường TLC 70w  Liên hệ
 Đèn led đường TLC 84w  Liên hệ
 Đèn led đường TLC 98w  Liên hệ
 Đèn led đường TLC 112w  Liên hệ
 Đèn led đường TLC 126w  Liên hệ
 Đèn led đường TLC 168w  Liên hệ

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led đường kiểu led hạt

Bảng báo giá đèn led chữ U dạng compact

Tên W Giá
 Đèn led chữ U compact TLC 3w  25.000đ
Đèn led chữ U compact TLC 5w 35.000 đ
Đèn led chữ U compact TLC  7w  50.000đ
Đèn led chữ U compact TLC 9w  60.000đ
Đèn led chữ U compact TLC 12w  70.000đ
Đèn led chữ U compact TLC 18w  100.000đ
Đèn led chữ U compact TLC 24w  130.000đ
Đèn led chữ U compact TLC 32w  160.000đ

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led chữ U – bắp ngô siêu sáng

– Bảng báo giá đèn led này chưa bao gồm thuế VAT 10%.

– Các sản phẩm đều được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam

– Các sản phẩm được bảo hành chính hãng 2 năm, bảo hành tận nơi 6 tháng.

– Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và một số vùng lân cận.

Nhà phân phối đèn TLC Toàn quốc

Địa chỉ công ty: 24/6 Đường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội (Đối diện trường THCS Đại Mỗ )
Tư vấn & Báo giá: 0916.773.555 – 0986.890.019
Email: denledthonghoang@gmail.com

Bảng báo giá đèn led TLC

Đường link  bảng giá đèn led  chi tiết:
Bảng báo giá đèn led âm trần
Bảng báo giá đèn led  3 màu đổi màu
Bảng báo giá đèn led âm trần chống chói
Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng
Bảng báo giá đèn led panel tấm
Bảng báo giá đèn led dây trang trí, hắt trần
Bảng báo giá đèn led ốp trần nổi
Bảng báo giá đèn tuýp LED – LED tuýp Tube
Bảng báo giá đèn led búp – LED Bulb
Bảng báo giá đèn led downlight âm trần đơn, đôi, ba
Bảng báo giá đèn led rọi ray, track light, đèn rọi tranh, rọi tường
Bảng báo giá đèn led pha
Bảng báo giá đèn led nhà xưởng
Bảng  báo giá đèn led đường
Bảng báo giá đèn led chữ U

 

Đèn led downlight âm trần 3 màu đổi màu

Đèn led âm trần đế dày

Đèn led âm trần khối đúc

Đèn led âm trần mặt cong

Đèn led downlight âm trần siêu mỏng

Đèn led ốp trần nổi

Đèn led panel tấm

Đèn tuýp led

Đèn led dây

Đèn led chữ búp tròn

-21%
-33%
-39%
-31%
49.000 34.000

Đèn LED pha

Đèn led downlight đơn, downlight đôi

Đèn led cao cấp, Phân phối đèn led âm trần giá rẻ nhất ở Hà Nội

Đèn led cao cấp, Phân phối đèn led âm trần giá rẻ nhất ở Hà Nội